PrivacyStatement Cemvo Services bv – Algemeen

Hier treft u ons privacy statement aan voor werknemers en sollicitanten van Cemvo Services bv. U vindt hierin;

 • Algemene informatie
 • Verwerking persoonsgegevens werknemer
 • Doorgifte van gegevens aan derden en beveiliging
 • Bewaartermijnen
 • Verwerking (persoons)gegevens sollicitanten
 1. Cemvo Services bv, gevestigd te Amsterdam (1046 BD) en kantoorhoudende aan Poortland 118, hierna te noemen “Cemvo Services” vindt de privacy van haar medewerkers, klanten, relaties, leveranciers, derden en bezoekers van deze website zeer belangrijk en respecteert hen en hun privacy dan ook. Dat betekent dan ook dat Cemvo Services uw (persoons)gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelt; veilig, transparant en schoon en alleen in verband met de wettelijke bepalingen of voor het doel waarvoor u wilt.
 2. De AVG is een verordening waarin aangegeven wordt hoe bedrijven en hun medewerkers, klanten, relaties e.d. om moeten gaan met (persoons)gegevens van anderen zodat deze gegevens niet zomaar op straat kunnen komen te liggen. In die AVG verordening wordt ook de bewaartermijn genoemd en de boete die gegeven kan worden als bedrijven niet goed met die (persoons)gegevens zijn omgegaan. Ook de grondslag om uw gegevens te gebruiken wordt genoemd. Voor verdere uitleg van de AVG verordening verwijzen wij naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid  en/of de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ waar u meer informatie kunt vinden over de AVG.
 3. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn zullen niet worden geregistreerd anders dan in dit Privacystatement is afgesproken.
 4. Via de website van Cemvo Services is het mogelijk (persoons)gegevens te versturen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een offerte op maat te maken of voor het doel waarvoor men dat wil, namelijk in contact komen of opnemen met de berichtgever en weten met wie wij het genoegen hebben. Niets meer, niets minder, schoon, duidelijk en transparant.
 5. Om de veiligheid te (waar)borgen kunt u dan ook alleen door het invullen van de formulieren op de website van Cemvo Services bv uw n.a.w. gegevens, telefoonnummer e.d. invullen. Door de gegevens op die manier te versturen wordt een stuk veiligheid voor u geborgd.

Artikel 1: Verwerking persoonsgegevens werknemer

 1. De AVG kent twee verschillende soorten persoonsgegevens namelijk;

Eenvoudige persoonsgegevens: emailadres en (gebruikers)naam en

Bijzondere persoonsgegevens: volledige namen, adres, id, bank, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer

Deze persoonsgegevens worden hierna als één genoemd.

Alle persoonsgegevens van een werknemer van Cemvo Services worden verwerkt en gebruikt alleen om;

  • een overeenkomst met de werknemer voor te bereiden en/of uit te voeren
  • aan een wettelijke verplichting te voldoen
  • identificatie en efficiënte toegangscontrole van de werknemer die op een locatie werkt van klanten van Cemvo Services bv
  • de gewerkte uren te registreren
  • optimalisatie van veiligheid te realiseren op de locatie van klanten van Cemvo Services bv
  • het de ketenaansprakelijkheid te beperken
  • vast te kunnen stellen dat de vereiste documenten in het bezit van de werknemer zijn
 1. Cemvo Services verwerkt persoonsgegevens van werknemers dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens of, zodra deze in werking is getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), daaromtrent stelt.
 2. In dit gedeelte van de Privacy Verklaring informeert Cemvo Services werknemers over de manier waarop Cemvo Services bv hun persoonsgegevens verwerkt en hoe zij deze kunnen wijzigen of daartegen in verzet kunnen.
 3. U dient als werknemer altijd expliciet akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring voordat u een arbeidsovereenkomst met Cemvo Services kunt aanvangen.
 4. Cemvo Services is altijd verantwoordelijk voor het op een juiste manier verwerken, bewaren en beveiligen van de door werknemer verschafte persoonsgegevens. In het geval van een datalek zal Cemvo Services de werknemer onmiddellijk van die gebeurtenis op de hoogte brengen via het bij haar bekende (email)adres en zich tot het uiterste inspannen om verdere verspreiding van die persoonsgegevens te voorkomen.
 5. Werknemer heeft te allen tijde het recht om de door hem/haar aan Cemvo Services  verschafte persoonsgegevens op overzichtelijke wijze gepresenteerd te krijgen. Cemvo Services hanteert één overzichtsblad waarop te zien is wat opgeslagen, verwerkt en beheert wordt voor het personeelsdossier.
 6. Voor het voldoen aan wettelijke verplichting omtrent de berekening, verwerking en afgifte van het loon en loonspecificaties heeft Cemvo Services een overeenkomst gesloten met een derde partij. Alleen de wettelijk verplichte persoonsgegevens en de gegevens om het loon te berekenen worden naar deze partij doorgezonden.
 7. Cemvo Services heeft overeenkomsten afgesloten met al haar partijen waarin gewezen wordt op de AVG verordening en geheimhouding van alle (persoons)gegevens. Cemvo Services heeft al haar partijen verplicht gesteld om te werken en handelen volgens de AVG verordening. Voor overtredingen en/of het niet volgens de AVG bepalingen werken en hanteren van die (persoons)gegevens door deze (derde)partijen kan Cemvo Services niet aansprakelijk gesteld worden.
 8. Bij constatering van overtreding en/of het niet juist uitvoeren en handelen van de AVG verordening door een derde partij van Cemvo Services zoals in punt 1.7 genoemd wordt zal deze partij aansprakelijk gesteld worden en zal alle schade die daardoor geleden wordt verhaald worden op deze derde partij.
 9. Op eerste aanvraag van een werknemer zal Cemvo Services zijn/haar persoonsgegevens aan een door die werknemer aan te wijzen derde partij doorzenden (“recht op dataportabiliteit”) of geheel uit haar systeem verwijderen (“recht op verwijdering”) indien dit voldoet aan de wettelijke eisen.
 10. Eventuele vragen die een werknemer heeft met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens kunnen schriftelijk gesteld worden aan Cemvo Services bv, t.a.v. afdeling P&O, Poortland 118, 1046 BD Amsterdam. Deze vragen zullen uiterlijk binnen 5 werkdagen worden beantwoord.

Toestemming

 1. Voor het ontvangen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van een gebruiker, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze Privacy Verklaring, behoeft Cemvo Services geen aparte toestemming anders dan alleen te voldoen aan de AVG bepalingen.
 2. Door het aangaan van een arbeidsovereenkomst geeft de werknemer toestemming voor de verwerking van diens persoonsgegevens, onder verwijzing naar artikel 1.1. tot en met 1.10
 3. De persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt dan het doeleinde in verband waarmee de gegevens zijn verschaft en de toestemming voor de verwerking is gegeven, tenzij de werknemer expliciete toestemming heeft gegeven voor een andere aanwending van zijn/haar persoonsgegevens.

Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen werknemers

 1. Indien nodig zal Cemvo Services uw gegevens aanwenden om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Op verzoek zal Cemvo Services persoonsgegevens als vermeld onder 1.1 aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten of betrokken derden overhandigen, indien zij daartoe gehouden is op grond van de wet, een rechterlijk vonnis, of indien dat noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

Artikel 2: Doorgifte aan derden

 1. Cemvo Services geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een door Cemvo Services bv voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Cemvo Services bv een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. Cemvo Services bv op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties

Artikel 3: Beveiliging van gegevens

 1. Cemvo Services maakt, waar nodig, gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures. Dit doet Cemvo Services zodat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het onrechtmatig gebruik, het verlies of de wijziging te voorkomen van de informatie die Cemvo Services ontvangt en verwerkt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Door  een email sturen naar administratie@cemvoservices.nl kunt u dit aangeven en wat de reden is voor wijziging of verwijdering. Wij raden u echter aan dit persoonlijk op ons kantoor te komen doen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Cemvo Services heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Cemvo Services verwerkt om te voldoen aan de in artikel 1.1 genoemde bepalingen. Cemvo Services accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn

 1. Cemvo Services bewaart persoonsgegevens conform de wettelijke bepalingen.
 • Dat betekent voor fiscale doeleinden een bewaartermijn tot 7 jaar na einde dienstverband
 • Gegevens voor salarisadministratie voor fiscaal belang tot 7 jaar na einde dienstverband
 • Loonbelastingverklaringen en kopie ID bewijs tot 5 jaar na einde dienstverband
 • Voor bewaartermijnen van sollicitanten verwijzen wij naar de NVP sollicitatiecode (artikel 8/Verwerking (persoons)gegevens sollicitanten)

Artikel 8: Wijziging Privacy Verklaring

 1. Cemvo Services bv behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.cemvoservices.nl bekend gemaakt worden.

Verwerking (persoons)gegevens sollicitanten

Cemvo Services onderschrijft en handelt bij de verwerking, registratie en bewaartermijnen van persoons)gegevens van sollicitanten conform de NVP sollicitatiecode.

Via onderstaande link komt u bij de NVP sollicitatiecode.
https://nvp-plaza.nl/download/?id=624